NLP

NLP = Neuro Linguistic Programming
Neuro עניינו מתייחס למערכת העצבית שלנו אותה מערכת האחרית על קבלת האינפורמציה מחמשת החושים שלנו ובסופו של תהליך לתרגם את האינפורמציה הזאת לרגש שמייצר תגובה פיזית.
Linguistic עניינו השפה, היינו אותם שלושת ערוצי תקשורות שעל ידם אנו מעבירים את במסרים שלנו לסובב אותנו.
Programming פירושו תכנות היינו היכולת לשנות תגובות תפיסות ורגשות במוחם של אחרים כמו במוחנו אנו, על ידי שימוש נכון בשפה.

NLP בפירושו הפשוט הוא איך לתכנת את מוח האדם באמצעות השימוש בשפה

אז בו ונחלק את המונחים על מנת שיהיה לנו קל להבין
יש לנו יעד ויש מטרה ויש את הכלי להשגת אותה מטרה

היעד שלנו זה המוח האנושי
המטרה לתכנת אותו
הכלי זה השפה

המוח: (פסיכולוגי)
כוונתי לתפישת המציאות של האדם ולפרשנות שהוא נותן לחוויותיו בתוך אותה מציאות כפי שהוא תופש אותה

התכנות : (ניתוב)
היינו לשנות את פרשנותו של המוח לאותם חוויות וממילא לשנות את תגובותיו הרגשיות והפסיכולוגיות כתוצאה משינוי תפישתו וגישתו החדשה למציאות ולאותם חוויות

השפה: (לשוני)
השפה היא הכלי שבאמצעותה אנו משנים ומנתבים את רגשותיו תגובותיו וכו'

השפה מורכבת באופן כללי משלושת ערוצי תקשורות שהם
שפת הגוף המהווה 55 אחוז מסך התקשורת שלנו
טון הדיבור המהווה 38 אחוז מסך התקשורת שלנו
והמלל המילים בהם בחרנו להעביר את המסר מהווה רק 7 אחוז בלבד מסך כל התקשורת שלנו

קורס NLP טוב אמור ללמד את התלמידים בדיוק את הנ"ל היינו איך להשתמש בשפה בתבניות לשון בטון ובשפת הגוף על מנת להשיג ב' דברים
א שינוי אישי שהתלמיד יהיה מסוגל להבין מדוע הוא מרגיש כמו שהוא מרגיש ומדוע הוא מגיב כמו שהוא מגיב לארועיים מחשבות תמונות כאלה ואחרות ולא רק להבין מדוע הוא מתנהג האותו דפוס התנהגותי אלא התלמיד מקבל את היכולת לשנות את אותם תגובות לתגובות שהוא יבחר

ב שינוי אצל האחר, התלמיד שקיבל תעודת הסמכה ב NLP צריך להיות מסוגל לשנות אצל אחרים את תגובותיהם לאירועים כאלה ואחרים באמצעות השימוש מושכל בשפה.

צפיות ( 2052 )    דירוג( Not Rated yet )

5 4 3 2 1